Privacy

Privacyreglement inzake publicaties van of door de Protestantse gemeente rondom de Thaborkerk.

Dit privacyreglement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers aan de website van de protestante gemeente rondom de Thaborkerk.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij kunnen persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Hervormde Gemeente Vuren. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres en/of eventuele afbeeldingen.

Delen met anderen
Wij verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wij verwerken uw persoonsgegevens om telefonisch kontakt met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/ of om u schriftelijk ( per e-mail en/ of per post ) te kunnen benaderen. De Protestantse gemeente rondom de Thaborkerk verstrekt via de website en publicaties in diverse media informatie over de kerkelijke organisatie en activiteiten. In deze informatie kan sprake zijn van het opnemen van gegevens van personen of van beeldmateriaal waarop personen staan afgebeeld. Omdat de kerkenraad waarde hecht aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar leden is hieronder het beleid vastgelegd inzake plaatsing van persoonsgegevens en beeldmateriaal.

Privacybeleid:
– Uitgangspunt 1 is dat op de website en in publicaties terughoudend wordt omgegaan met het vermelden van persoonsgegevens; het vermelden van adressen en telefoonnummers van personen wordt beperkt tot personen welke uit hoofde van hun functie of vanwege opgave voor een bepaalde activiteit bereikbaar moeten zijn;
– Uitgangspunt 2 is dat het kerkblad wordt verspreid onder leden en degenen die zich hierop hebben geabonneerd. Alle uitingen via de website zijn openbaar;
– in het kerkblad mogen daarom wel namen genoemd worden. In overige uitingen alleen voor zover dat nodig is, en na uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de persoon;
– er worden in principe geen privé adressen, privé telefoonnummers en/of privé e-mailadressen op de website gepubliceerd tenzij daarvoor door de betreffende persoon toestemming is gegeven;
– indien in aangeboden kopij persoonsgegevens zijn opgenomen dan wordt aangenomen dat deze kopij aangeleverd wordt inclusief toestemming van vermelde personen om deze informatie te plaatsen;
– foto’s van een activiteit die heeft plaats gevonden vallen in principe onder vrije nieuwsgaring en komen (zonder toestemming van gefotografeerde betrokkenen vooraf) in aanmerking voor plaatsing. Alle foto’s worden vooraf gescreend. Bij publicatie van portretfoto’s geldt een bepaalde terughoudendheid, zo wordt er bijvoorbeeld gelet op de compositie van de foto en hoe individuele personen er op staan; – bestandsnamen van foto’s zijn niet voorzien van namen die herleid kunnen worden tot een persoon.

Bezwaarprocedure:
Wanneer u bezwaar heeft tegen vermelding van uw persoonsgegevens of tegen een geplaatste foto op de website, dan kunt u dat kenbaar maken via een mail naar de scriba. De betreffende persoonsgegevens of foto worden dan zo spoedig mogelijk verwijderd van de site.