Diaconaal werk

De diaconie houdt zich binnen onze gemeente met uiteenlopende zaken bezig. Het werk van de diakenen is vooral zichtbaar in de zondagdiensten. Zo ontstaat misschien de indruk dat diakenen alleen geld inzamelen en een bijdrage leveren aan de avondmaalsdiensten. Hoewel dit natuurlijk een deel van ons werk is, willen we voor de gemeente graag meer doen.

Even voorstellen, wie zijn wij en waar houden wij ons mee bezig:

Anjo van Dalen, voorzitter

Stefan Teunissen, diaken, secretaris

Jan Ackema, diaken, financiën

Henk van den Berg, diaconaal medewerker

AnneMarie Pippel, diaconaal medewerker

Christine de Haas, diaconaal medewerker

Arina van Leersum, diaconaal medewerker

Eén diaconaal medewerker bezoekt de luisteraars van de kerktelefoon en neemt de collecte mee, de andere diaconale medewerkers assisteren bij de diaconale taken tot en met de eredienst.

Geld inzamelen en besteden

Hoewel wij proberen u in Het Klokje en tijdens de eredienst te informeren over onze uitgaven, willen wij u een kort overzicht niet onthouden.

Naast de door Kerk in Actie en de PKN aanbevolen inzamelingen, denk hierbij aan Missionair werk, Zending, Werelddiaconaat, Kinderen in de Knel, Campagne 40-dagentijd en Educatie steunt de diaconie nog een aantal andere projecten. Denk hierbij aan Vluchtelingenwerk Lingewaal, Dorcas, Rooseveldthuis, Amnesty, St. Epafras, St. Wold Servants en Youth for Christ.

De verzorging van het Heilig Avondmaal, Paaskaarsen, bijdrage aan ouderenkerst, HVD en aan het tweekerkenkamp voor de jeugd.

Bloemengroet

De bloemencommissie zorgt er voor dat er iedere week bloemen in de kerk staan. Na afloop van de dienst worden de bloemen door een gemeentelid of door een ouderling/diaken gebracht naar iemand als groet uit de gemeente.

Wet WMO

De diaconie fungeert als vraagbaak en doorgeefluik naar de Burgerlijke gemeente voor aanvragen en of door verwijzingen. De diaconie kan ook behulpzaam zijn bij aanvragen van subsidies en hulp geven bij het invullen van formulieren.

Taken en verder…

Een van de kerntaken van diakenen is hulp te verlenen aan mensen die geld tekort komen. De gemeentelijke en overheid landelijke zijn verantwoordelijk voor armoedebestrijding, en die taak wil de diaconie zeker niet overnemen. Maar bij acute nood, als mensen tijdelijk geen inkomen ontvangen, is het een taak van de diaconie om hen financieel bij te staan. Dat kan door middel van een schenking of een lening. Tegelijkertijd is het belangrijk om de overheid erop aan te spreken dat de diaconie inspringt, zodat de overheid haar beleid kan veranderen.

 Recht

Terwijl de meeste Nederlanders, ook in economisch wat mindere tijden, in grote welvaart leven, verkeert een groeiende bevolkingsgroep in armoede.

Lange tijd was de zorg voor armen in ons land een kwestie van liefdadigheid. Sinds de invoering van de Algemene Bijstandswet, in 1965, zijn sociale voorzieningen niet meer een gunst, maar een recht. Een bijstandsuitkering was in die beginperiode voldoende om deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Een gevleugelde uitspraak bij de invoering was: een bloemetje op tafel hoort erbij!

Signalering

Financiële steun van diaconieën aan individuen kan in noodgevallen worden verleend, maar dat zal altijd moeten gebeuren onder protest. Signalering en kritisch onder de aandacht brengen bij politiek en samenleving zijn van groot belang, omdat armoedebestrijding niet opnieuw een kwestie van liefdadigheid mag worden. Financiële steun van een diaconie is eenmalig en kan geen blijvend karakter hebben. Steun met een blijvend karakter moet volgens de bijstandswet op de uitkering worden gekort.

Diaconale mogelijkheden bij armoede

• Armoede in de eigen woonplaats in kaart brengen.

• Financiële steun verlenen aan individuen en aan plaatselijke groepen.

• Contacten onderhouden met plaatselijke zorginstellingen, organisaties van uitkeringsgerechtigden.

• Contact onderhouden met de Gemeentelijke Sociale Dienst en leden van de gemeenteraad over de uitvoering van sociale wetgeving. Via de Wmo-raad.

• Regelmatige voorlichting geven over veranderingen in de sociale wetgeving en over de bijzondere bijstand in kerkblad. Belangrijk is het daarbij te wijzen op vergeten mogelijkheden in de sociale wetgeving, zoals huursubsidie en plaatselijke regelingen van bijzondere bijstand en van de Wet Voorzieningen Gehandicapten.

• Vooroordelen bestrijden.

In gesprek met de overheid

Diakenen van de Protestantse Kerk zijn in plaatselijke kerken degenen die mensen in financiële nood ondersteunen. Deze diaconieën bepalen zelf aan wie ze ondersteuning bieden en in welke vorm zij mensen bijstaan. Kerk in Actie ondersteunt dit werk op landelijk niveau door diakenen zo goed mogelijk te informeren èn door de landelijke overheid, namens de diaconieën, aan te spreken op haar verantwoordelijkheid voor mensen in armoedesituaties. Voor vragen en bijstand kunt u contact op nemen met:

Jan Ackema, tel. 0183-661980

Eredienst meeluisteren via de PC

Vooruitgang is niet tegen te houden en meestal maken wij er dankbaar gebruik van. Sinds enkele maanden is ons kerkgebouw verbonden met het internet. Wij hebben nu de mogelijkheid erediensten, zangavonden, rouw en trouwdiensten enz. van onze gemeente thuis, of waar dan ook via de PC te beluisteren.
Geen beelden, maar wie weet wat er nog in het vat zit.

Wat moet u doen als u wilt luisteren:

Stap 1
Log in via de volgende link http:// 145.132.114.216:8000

Stap 2
U komt nu op de site van Salem LekwaalMedia.
Rechtsboven ziet u twee knoppen M3U en XSPF. Afhankelijk van uw media player maakt u een keuze. De meest gebruikte is die van Windows, kies dus M3U

Stap 3
U komt nu op het scherm van de Windows Media player, druk nu op de startknop en u bent verbonden met de Thaborkerk.

LET OP! Het werkt alleen als er een uitzending/ dienst is.

Veel luisterplezier.

Namens het diaconale team,
Jan Ackema